Het MVO certificaat

Entreekaartje voor de duurzame markt

Met een MVO-certificaat van de MVO-alliantie Noord-Nederland maak je voor iedereen duidelijk dat jouw bedrijf/organisatie maatschappelijk verantwoord of wel duurzaam en sociaal wil ondernemen en werken.

Aanmelden

Hoe kom je eraan?

Ga naar inloggen en meld je aan.

Vul de rood gemarkeerde vragen van de (uitgebreidere) vragenlijst in en druk op de aanvraagknop. Dit zijn de verplichte vragen voor het MVO certificaat. Als je voldoet aan de voorwaarden krijg je automatisch bericht van toekenning en kun je het certificaat gaan gebruiken. Ontbreken er nog gegevens voor toekenning, dan word je gemaild of gebeld en geven we aan wat er nog nodig is om het certificaat te kunnen toekennen. Aan MVO-certificaat zijn geen kosten verbonden.

Wat heb je eraan?

Een MVO-certificaat geeft:

 1. Exposure in de MVO-gids – het digitale MVO-platform van Noord-Nederland, dat iedereen altijd en overal kan raadplegen met de (gratis) app.
 2. Toegang tot de community van de MVO-alliantie – een regionaal matching platform voor duurzaam en sociaal ondernemen met landelijke exposure (via MVO Nederland).
 3. Positionering bij inkoop en aanbestedingen – je maakt meteen duidelijk dat en hoe je bedrijf bezig is met duurzaamheid en sociaal ondernemen.
 4. PR -instrument in de marketing en communicatie – je laat met dit vignet zien dat je een sociaal en duurzaam bedrijf bent.

Ondersteuning bij de aanvraag

Tijdgebrek, maar ook opzien tegen ‘ingewikkelde vragenlijsten’ blijken in de praktijk drempels voor een bedrijf om een MVO-certificaat aan te vragen. Daarom bieden wij ondersteuning:

 1. Telefonische hulp – aanvragen per mail
 2. Workshops voor 4-8 bedrijven/organisaties. Je neemt je notebook mee en samen vullen we de aanvraag in. We laten zien hoe je het certificaat en de MVO-gids voor je bedrijf kunt gebruiken en benutten voor je eigen bedrijf/organisatie.

Deze workshops worden op aanvraag georganiseerd. Voor grote organisaties kunnen wij deze workshops in-house organiseren. Voor deze workshops wordt een vergoeding gevraagd (zie mvo support).

Status

De uitgever van dit MVO-certificaat is de MVO-alliantie, een non-profit samenwerkingsverband van Noordelijke bedrijven en organisaties. Dit MVO-certificaat is bedoeld als een laagdrempelig certificaat, dat alle bedrijven en organisaties (groot en klein) in het Noorden kunnen krijgen als ze aan kunnen tonen dat ze MVO in hun bedrijfsvisie hebben en ook daadwerkelijk in de praktijk toepassen. Voor dat laatste vragen we concrete voorbeelden – in aard en omvang passend bij het bedrijf. De MVO-alliantie toetst of er aan deze voorwaarden wordt voldaan. Ook heeft en houdt de MVO-alliantie het recht om een bedrijf het MVO-certificaat te ontnemen (en dus ook uit de MVO-gids te verwijderen) als daar aanleiding toe is. Een adviesraad ziet vanuit de MVO alliantie toe op de wijze waarop de redactie de MVO certificaten toekent en de MVOgids verder ontwikkelt.

Voorwaarden

 1. Het bedrijf/de organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of is een overheidsorganisatie.
 2. De aanmelder staat garant voor de waarheid van de door hem gegeven informatie over zijn bedrijf/organisatie.
 3. Met die informatie laat het bedrijf/de organisatie zien dat:
  1. MVO onderdeel is van de bedrijfsvisie;
  2. Dat dit ook daadwerkelijk wordt toegepast in de bedrijfsvoering en activiteiten van het bedrijf/de organisatie door het geven van praktijkvoorbeelden op elk van de drie P’s (People-Planet-Profit) van MVO, waarbij de gegeven voorbeelden passen bij de aard en omvang van het bedrijf/de organisatie;
  3. Dat het bedrijf/de organisatie actief participeert in regionale kennisdeling rond MVO-thema’s door een lidmaatschap of deelname aan een organisatie of netwerk waar MVO-thema’s structureel op de agenda staan.
 4. De toekenner op elk moment en zonder opgaaf van redenen het MVO certificaat weer kan intrekken.

Toelichting op de voorwaarden:

Het MVO certificaat is bedoeld voor regionale bedrijven en organisaties die actief bezig zijn met het verduurzamen en waar mogelijk circulair maken van hun bedrijfsvoering en activiteiten. Het gaat niet alleen om ‘willen’ maar ook om ‘doen’ – door naar concrete praktijkvoorbeelden te vragen die passen bij ‘de aard en omvang van het bedrijf’ (3b) kunnen zowel ZZP-ers, kleine en grote MKB bedrijven als vestigingen van multinationals, maatschappelijke organisaties/kennisinstellingen en overheidsorganisaties een MVO certificaat vragen en krijgen.

Anders dan bij andere (bv milieu) certificaten is er geen sprake van een ‘meetlat’ waar kwantitatieve normen gelden. Dat komt voort uit de uitdrukkelijke behoefte van de ondernemers die bij de ontwikkeling betrokken waren: zij wilden niet weer een meetlat, maar wilden beoordeeld worden op wat zij daadwerkelijk in de praktijk lieten zien. De beoordeling of die praktijkvoorbeelden voldoen ( of ze passend zijn bij de aard en omvang van het bedrijf) is dus subjectief : de toekenner controleert niet, maar beoordeelt alleen of de gegeven informatie aansluit bij de gemiddelde praktijk van andere bedrijven/organisaties die in de MVOgids zijn opgenomen.

In de praktijk werkt dit prima – zeker omdat er bij twijfel altijd eerst overleg is over mogelijke aanvullende informatie waarmee het certificaat wel kan worden toegekend.

Omdat zich situaties kunnen voordoen waardoor een bedrijf/organisatie niet meer in de MVO gids thuishoort, bijvoorbeeld door faillissement of door negatieve activiteiten of publiciteit mbt voor MVO relevante zaken, is als voorwaarde opgenomen dat detoekenner van het MVO certificaat op elk moment en zonder opgaaf van redenen cq zonder beroepsmogelijkheden een MVO certificaat kan intrekken, zodat het desbetreffende bedrijf/organisatie niet meer in de MVO gids wordt vermeld.

MVO certificaat als entreekaartje

Het MVO certificaat is je ‘entree-kaartje’ voor het regionale netwerk van de MVO gids cq de MVO alliantie Noord Nederland. Door deel te nemen in dit netwerk en zichtbaar te zijn op dit digitale platform krijg je informatie en contacten die nuttig zijn voor de verdere duurzame ontwikkeling en innovatie van je bedrijf/organisatie. Door je iegen ervaringen en kennis te delen kun je andere bedrijven ook weer verder helpen – samen werken aan een regionale circulaire en inclusieve economie en samenleving!